IndoKina Ventures AB (publ)

Org. nr 559136-5548

Pressrelease

20 juni 2018

IndoKina Ventures tillförs cirka 0,4 MSEK genom nyemission.

STOCKHOLM, SVERIGE, 20 juni 2018 – IndoKina Ventures AB (publ).

IndoKina Ventures AB (publ) (”IndoKina Ventures” eller ”Bolaget”) nyemission riktad till allmänheten och institutionella investerare i Sverige inbringade cirka 0,4 MSEK och tillförde bolaget ett 40-tal nya aktieägare. Totalt antal aktieägare uppgår därmed till ett 50-tal. Antalet aktier i bolaget uppgår efter emissionen till 48 776. ExeoTech Invests ägarandel uppgår efter emissionen till 47 % av kapitalet och 82 % av rösterna.

IndoKina Ventures eget kapital uppgår efter emissionen till cirka 2,7 MSEK. Bolaget har fram till idag genomfört tre (3) investeringar till ett bokfört värde om cirka 1,4 MSEK och har efter emissionen likvida medel och kortfristiga fordringar om cirka 1,3 MSEK och inga finansiella skulder.

Arbetet med att ansluta bolaget till Euroclear samt att notera IndoKina Ventures på BeQuoted:s OTC-lista, en inofficiell elektronisk handelsplats, kommer nu att slutföras snarast med målsättning att handel i aktien skall kunna påbörjas senast under andra hälften av juli.

I en kommentar säger IndoKina Ventures VD Henrik von Essen ”Vi hade naturligtvis hoppats på mycket mer i den nu avslutade emissionen och vi kommer därför kanske inte kunna bygga upp en investeringsportfölj med lika stor bredd och lika snabbt som vi ursprungligen hade hoppats. Min förhoppning är fortsatt att IndoKina Ventures inte bara skall vara en bra investering avkastningsmässigt utan att vi även skall kunna hitta andra möjligheter att skapa fördelar mellan våra portföljbolag och våra aktieägare som kan ge glädje till samtliga parter. Jag hoppas därför kunna återkomma inom kort med information om ytterligare investeringar samt ett första erbjudande.”

Om IndoKina Ventures

IndoKina Ventures AB (publ), (”IndoKina”) 559136–5548, affärsidé är investera i mindre onoterade bolag i Vietnam och Kambodja exponerad mot växande privatkonsumtion, växande turism men även export med målsättning att bygga upp och utveckla en portfölj om fem till tio investeringar med en investeringshorisont på tre till fem år. Därefter skall portföljbolagen vara mogna för att avyttras, noteras eller delas ut till IndoKina Ventures aktieägare.

IndoKina Ventures är ett dotterbolag till ExeoTech Invest AB (publ) noterat på NGM-MTF (ETIN)

För mer information kontakta:

Olle Anderson, Styrelseordförande, olle@indokinaventures.se

Henrik von Essen, VD/CEO, henrik@indokinaventures.se

IndoKina Ventures AB (publ)

Tel 070-342 05 51

IndoKina Ventures AB (publ)

Org. nr 559136-5548

Pressrelease

25 maj 2018

IndoKina Ventures gör nyemission och offentliggör investeringsmemorandum.

STOCKHOLM, SVERIGE, 25 maj 2018 – IndoKina Ventures AB (publ).

IndoKina Ventures AB (publ) (”IndoKina Ventures” eller ”Bolaget”), som ägs till cirka 59 % av ExeoTech Invest AB (publ), har beslutat om en nyemission av aktier. Med anledning av förestående nyemission riktad till allmänheten och institutionella investerare i Sverige om 4,55 MSEK före emissionskostnader (”Erbjudandet”) har IndoKina Ventures idag offentliggjort ett investeringsmemorandum som finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.indokinaventures.se

IndoKina Ventures affärsidé är att investera i mindre onoterade bolag i Vietnam, Laos och Kambodja vars verksamhet är exponerad mot den snabbt växande privatkonsumtionen, turismen men även exportindustrin för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög avkastning till sina aktieägare. IndoKina Ventures verksamhet bedrivs med en begränsad organisation och kostnader. En erfaren styrelse och VD i samarbete med lokala rådgivare hanterar verksamheten.

Avsikten är att notera IndoKina Ventures på en reglerad marknad när Bolaget kan påvisa att affärsidén har bärkraft. Till dess är avsikten att notera Bolagets aktier på BeQuoted:s OTC-lista, en inofficiell elektronisk handelsplats.

IndoKina är en av världens snabbast växande regioner. Med en ung befolkning, stark urbanisering, den snabbast växande medelklassen i Sydostasien och en mycket fördelaktig kostnadsnivå som ger stor potential till exportindustrin så förväntas den starka tillväxten fortsätta under en längre tid. Därtill uppvisar regionen nu en exceptionell tillväxt i turism.

För investerare kan det dock vara svårt att få exponering mot regionens tillväxt då existerande kapitalmarknader och därmed även fonder domineras av banker och bygg- och fastighetsbolag. IndoKina Ventures investeringsfokus är på verksamheter exponerad mot snabbt växande privatkonsumtion, turism, och exportindustri. Med detta fokus och att investeringar görs i små bolag blir IndoKina Ventures ett unikt investeringsalternativ. Risknivån är givetvis hög men så är även den potentiella avkastningen.

IndoKina Ventures har än så länge genomfört tre investeringar till ett sammanlagt värde om cirka 1,4 MSEK:

  • La Petite Epicerie International (pte) Ltd, Singapore, (ägarandel om 8 %) äger La Petite Epicerie Saigon Ltd, Vietnam, som i dagsläget bl.a. producerar och säljer sylt och torkad frukt.
  • HB May Co Ltd (ägarandel 30 %) är ett skrädderi baserat i Ho Chi Minh City, Vietnam.
  • Saigon Natural Food Ltd (ägarandel 20 %) är en livsmedelsgrossist vars konkurrensfördel är att identifiera och verifiera livsmedelsleverantörer.

Emissionslikviden kommer att användas för att genomföra ytterligare investeringar i portföljbolag, utöver de tre innehav som redan ingår i IndoKina Ventures portfölj. IndoKina Ventures avser bygga upp och utveckla en investeringsportfölj om fem till tio bolag med en investeringshorisont på tre till fem år.

Därefter skall bolagen vara mogna för att avyttras, noteras eller delas ut till IndoKina Ventures aktieägare.

Erbjudandet i korthet

  • Erbjudandet innefattar en nyemission av högst 70 000 aktier, vilket vid fulltecknad emission motsvarar 4,55 MSEK före emissionskostnader och cirka 64 procent av det totala antalet aktier efter fulltecknad emission.
  • Teckningskursen i Erbjudandet är 65 SEK per aktie, motsvarande en pre-money-värdering av Bolagets aktier till 2,6 MSEK.
  • Anmälningsperioden för Erbjudandet löper från och med den 25 maj till och med den 7 juni 2018.
  • Efter avslutad emission och när påbörjat arbete med anslutning av Bolaget till Euroclear Sweden AB slutförts kommer Bolagets aktie att upptas till handel på BeQuoted:s OTC-lista, handelsplattform.
  • Vid tidpunkten för Erbjudandet uppgår IndoKina Ventures egna kapital till cirka 2,3 MSEK, motsvarande cirka 59 SEK per aktie.
  • Styrelsen kommer vid tilldelning att ta i beaktande om tecknaren var registrerade som aktieägare i ExeoTech Invest AB (publ) per den 1 juni 2018.

Om IndoKina Ventures

IndoKina Ventures AB (publ), (”IndoKina”) 559136-5548, affärsidé är investera i mindre onoterade bolag i Vietnam och Kambodja exponerad mot växande privatkonsumtion, växande turism men även export med målsättning att bygga upp och utveckla en portfölj om fem till tio investeringar med en investeringshorisont på tre till fem år. Därefter skall portföljbolagen vara mogna för att avyttras, noteras eller delas ut till IndoKina Ventures aktieägare.

IndoKina Ventures är idag ett helägt dotterbolag till ExeoTech Invest AB (publ) noterat på NGM-MTF (ETIN)

För mer information kontakta:

Olle Anderson, Styrelseordförande, olle@indokinaventures.se

Henrik von Essen, VD/CEO, henrik@indokinaventures.se

IndoKina Ventures AB (publ)

Tel 070-342 05 51

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i IndoKina Ventures. Erbjudandet till berörda personer att teckna aktier i IndoKina Ventures sker endast genom det investeringsmemorandum som Bolaget offentliggjort idag. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner eller kräva registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner.

IndoKina Ventures AB (publ)

Org. nr 559136-5548  

Pressrelease

18 april 2018

IndoKina Ventures genomför riktad emission inför inofficiell notering

STOCKHOLM, SVERIGE, 18 april 2018 – IndoKina Ventures AB (publ).

IndoKina Ventures AB, ett investeringsbolag fokuserat på mindre onoterade bolag i Vietnam och Kambodja exponerad mot växande privatkonsumtion, växande turism men även export, har som förberedelse inför att inom kort ansöka om att notera IndoKina Ventures på BeQuoteds OTC-lista, en inofficiell elektronisk handelsplats, vilket möjliggör direkt handel via nätmäklare och banker, genomfört en riktad emission om cirka 1 MSEK till en handfull externa investerare. Efter emissionen uppgår ExeoTechs ägande i IndoKina Ventures till 57 % av kapitalet och 88 % av rösterna.

Inför ansökan om anslutningen till BeQuoteds OTC-lista kommer IndoKina Ventures att presentera en erfaren styrelse och VD samt omvandla bolaget till ett publikt (publ) bolag och anslutas till Euroclear. I samband med detta kommer även ExeoTechs aktieägare att bjudas in till att delta i en emission för att tillse att ExeoTechs aktieägare får möjlighet till en direkt exponering mot IndoKina Ventures.

Målsättningen för IndoKina Ventures är att bygga upp och utveckla en portfölj om fem till tio investeringar med en investeringshorisont på tre till fem år. Därefter skall portföljbolagen vara mogna för att avyttras, noteras eller delas ut till IndoKina Ventures aktieägare.

IndoKina Ventures har per idag ett eget kapital om cirka 2,3 MSEK, likvida medel om cirka 1,2 MSEK och investeringar till ett värde om cirka 1,1 MSEK fördelat på tre innehav. Ett innehav om cirka 20 % i Saigon Natural Foods Ltd (en mindre Vietnambaserad exportorienterad livsmedelsgrossist, vars konkurrensfördel är kvalitetssäkring), ett innehav om cirka 30% i HB May Co. Ltd (ett mindre Vietnambaserat snabbväxande konfektionsföretag), samt ett innehav om cirka 8 % i La Petite International (pte) Ltd, ägarbolaget till La Petite Epicerie Saigon Ltd (tillverkar och säljer sylt, honung, torkad frukt och te framförallt för de lokala marknaderna Vietnam och Kambodja). IndoKina Ventures är även engagerat i bildandet av att en ny te- och kaffeproducent, Indochina Tea Company Ltd, baserad i Ho Chi Minh City, Vietnam.

Om IndoKina Ventures

IndoKina Ventures AB (publ), (”IndoKina”) 559136-5548, affärsidé är investera i mindre onoterade bolag i Vietnam och Kambodja exponerad mot växande privatkonsumtion, växande turism men även export med målsättning att bygga upp och utveckla en portfölj om fem till tio investeringar med en investeringshorisont på tre till fem år. Därefter skall portföljbolagen vara mogna för att avyttras, noteras eller delas ut till IndoKina Ventures aktieägare.  

IndoKina Ventures är idag ett helägt dotterbolag till ExeoTech Invest AB (publ) noterat på NGM-MTF (ETIN)

För mer information kontakta:

Olle Anderson, Styrelseordförande, olle@indokinaventures.se

Henrik von Essen, VD/CEO, henrik@indokinaventures.se

IndoKina Ventures AB (publ)

Tel 070-342 05 51

IndoKina Ventures AB (publ)

Org. nr 559136-5548  

Pressrelease

19 april 2018

Ny Ledning utsedd i portföljbolaget La Petite Epicerie Saigon Ltd

STOCKHOLM, SVERIGE, 19 april 2018 – IndoKina Ventures AB (publ).

La Petite Epicerie Saigon Ltd (tillverkar och säljer sylt, honung, torkad frukt och te framförallt för de lokala marknaderna Vietnam och Kambodja), som ägs till cirka 8 % av IndoKina Ventures AB, har utsett en ny ledning. Fredrik Nygren, ordförande i ExeoTech och sedan tidigare styrelsemedlem i La Petite Epicerie Saigon Ltd, har utsetts till ny VD.

Samtidigt har nuvarande VD och bolagets grundare Xavier Bocquillet utsetts till Senior Advisor med ansvar för nya marknader och produkter. Xavier kommer fortsatt arbeta heltid med La Petite Epicerie Saigon Ltd, där han fortsatt äger 30 %, och ingå i Bolagets styrelse. Samtidigt har Olivier Grave tillträtt som ny CFO. Olivier har erfarenhet av både i Frankrike och Vietnam och kommer närmaste från en CFO tjänst hos ett mindre leasingbolag i Frankrike. Vidare så har Cedric Guillet tillträtt som säljchef. Cedric kommer närmast från Vietnams ledande gourmet butiks- och grossistkedja där han varit produktchef för ett antal kända internationella varumärken i Vietnam.

I en kommentar säger Fredrik Nygren, ny VD för La Petite Epicerie Saigon "Bolaget har under en lång tid upplevt exceptionell tillväxt, något som förväntas fortsätta under lång tid framöver. Vi gör nu en kraftfull satsning på Bolaget inte bara finansiellt utan även organisatoriskt och den nya lednings främsta uppgift blir därför att säkerställa att strukturen, både för organisation och produktion, är optimal för att långsiktigt hantera fortsatt mycket starkt tillväxt."

Om IndoKina Ventures

IndoKina Ventures AB (publ), (”IndoKina”) 559136-5548, affärsidé är investera i mindre onoterade bolag i Vietnam och Kambodja exponerad mot växande privatkonsumtion, växande turism men även export med målsättning att bygga upp och utveckla en portfölj om fem till tio investeringar med en investeringshorisont på tre till fem år. Därefter skall portföljbolagen vara mogna för att avyttras, noteras eller delas ut till IndoKina Ventures aktieägare.  

IndoKina Ventures är idag ett helägt dotterbolag till ExeoTech Invest AB (publ) noterat på NGM-MTF (ETIN)

För mer information kontakta:

Olle Anderson, Styrelseordförande, olle@indokinaventures.se

Henrik von Essen, VD/CEO, henrik@indokinaventures.se

IndoKina Ventures AB (publ)

Tel 070-342 05 51

IndoKina Ventures AB (publ)

Org. nr 559136-5548  

Pressrelease

24 april 2018

IndoKina Ventures deltar i ny finansieringsrunda för portföljbolag

STOCKHOLM, SVERIGE, 24 april 2018 – IndoKina Ventures AB (publ).

IndoKina Ventures AB, ett investeringsbolag fokuserat på mindre onoterade bolag i Vietnam och Kambodja exponerad mot växande privatkonsumtion, växande turism men även export, har beslutat delta i en ny finansieringsrunda för HB May Co. Ltd (“HB May”), ett mindre Vietnambaserat snabbväxande konfektionsföretag.

HB May Co Ltd, i vilket IndoKina Ventures äger idag cirka 30 %, är ursprungligen underleverantör av skjortor, en verksamhet som fortsatt växer, men har på senare tid, genom nya kunder, expanderat till att tillverka både kostymer och uniformer. HB Mays snabba expansion har gjort det nödvändigt att dels hyra nya större produktionslokaler, dels investera i ytterligare maskiner samt väsentligt utöka personalstyrkan. För att finansiera detta genomför HB May en ny finansieringsrunda. IndoKina Ventures andel av emissionen uppgår till cirka 0,1 MSEK.

Om IndoKina Ventures

IndoKina Ventures AB (publ), (”IndoKina”) 559136-5548, affärsidé är investera i mindre onoterade bolag i Vietnam och Kambodja exponerad mot växande privatkonsumtion, växande turism men även export med målsättning att bygga upp och utveckla en portfölj om fem till tio investeringar med en investeringshorisont på tre till fem år. Därefter skall portföljbolagen vara mogna för att avyttras, noteras eller delas ut till IndoKina Ventures aktieägare.  

IndoKina Ventures är idag ett helägt dotterbolag till ExeoTech Invest AB (publ) noterat på NGM-MTF (ETIN)

För mer information kontakta:

Olle Anderson, Styrelseordförande, olle@indokinaventures.se

Henrik von Essen, VD/CEO, henrik@indokinaventures.se

IndoKina Ventures AB (publ)

Tel 070-342 05 51

The site an all its information belong to Indo Kina Ventures AB.
Design made by someone that have a great mind and clue over whats going on
Copyright 2017