Affärsidé, mål och strategi

Affärsidén är att investera i mindre onoterade bolag i Vietnam och Kambodja vars verksamhet är exponerad mot den snabbt växande privatkonsumtionen, turismen men även mot exportindustrin, för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare.

IndoKina Ventures avser bygga upp och utveckla en investeringsportfölj om fem till tio bolag med en investeringshorisont på tre till fem år. Därefter skall bolagen vara mogna för att avyttras, noteras eller delas ut till IndoKina Ventures aktieägare.

IndoKina Ventures verksamhet skall bedrivas med en begränsad organisation och kostnader. En erfaren styrelse och VD skall i samarbete med lokala rådgivare hantera verksamheten.

Finansiella mål

IndoKina Ventures målsättning är att generera en hög avkastning till aktieägarna. Avkastningen kommer att realiseras i samband med att portföljbolag avyttras eller delas ut till IndoKina Ventures aktieägare. Det mer precisa målet är satt till en genomsnittlig absolut totalavkastning, d v s tillväxt i substansvärde med hänsyn till utdelningar, om minst 20 procent per år.

Verksamheten

Legal struktur

Moderbolaget är ett publikt svenskt bolag, IndoKina Ventures AB (publ). Alla investeringar görs direkt av moderbolaget. Investeringar i portföljbolag kan göras i form av aktier och konvertibla lån. I vissa fall kan även lån ges till portföljbolag, men bara i kombination med aktier och/eller konvertibla lån.

Organisation och personal

Bolagets löpande verksamhet hanteras av dess verkställande direktör. Därutöver har Bolaget ingått ett timbaserat avtal med en extern redovisningsbyrå.

Till stöd för verkställande direktören och styrelsen finns på plats i Vietnam ett s.k. Advisory board vars uppgift är att vid behov lokalt kunna bistå Bolaget med analys och rekommendationer. För närvarande ingår två (2) personer i Advisory board. Bolaget har ingått timbaserade avtal med dess medlemmar. Sammansättning och omfattningen av Advisory Board kan komma att förändras över tiden utifrån de behov Bolaget har.

Indokina vårt investeringsfokus

Sedan 1970-talet har hela regionen Ostasien mer eller mindre ständigt varit den globala ekonomins starkaste tillväxtregion. Och i denna region har IndoKina, efter Vietnamkriget, inbördeskrig och olika nationella konflikter varit den region som lite i skuggan av megaekonomin Kina, år efter år levererat en jämn och hög tillväxt. En tillväxt som nu pågått i fyrtio års tid då IndoKina kan sägas ha startat på noll efter nämnda krig och nationella katastrofer.

De tre länderna Vietnam, Kambodja och Laos har dock trots nämnda 40 år av tillväxt en BNP per capita som fortfarande ligger långt efter grannar i regionen såsom Thailand och Kina.

IndoKina Ventures fokuserar på investeringar i bolag exponerade mot tre tillväxtområden:

Dessa tre investeringsområden uppvisare samtliga tillväxt på 10 - 20 % per år. För att hitta rätt investeringsobjekt så är dock lokal kännedom och ett lokalt nätverk avgörande. Kulturskillnaderna gentemot t ex Sverige skall inte underskattas. Mot bakgrund av ländernas nutidshistoria finns oftast en avsaknad av tilltro till stat, banker och betalningssystem, vilket dels resulterar i ett oftast kortsiktigt fokus, dels innebär att även om de tekniska lösningarna finns tillgängliga så är gamla beprövade metoder dominerande och det kommer att ta tid att ändra beteende. Korruptionens inflytande skall heller inte underskattas.

BOLAGSORDNING

Antagen den: 2018-04-23

§ 1. Firma

Bolagets firma ska vara IndoKina Ventures AB (publ).

Bolaget är publikt

§ 2. Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

§ 3. Verksamhet

Bolaget ska bedriva investeringsverksamhet i det forna IndoKina samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 1 800 000 kronor och högst 7 200 000 kronor.

§ 5. Antal aktier

Antal aktier ska vara lägst 36 000 och högst 144 000 stycken. Aktierna ska kunna ges ut i två serier, serie A till ett antal av högst 54 000 och serie B till ett antal av högst 90 000. Aktie av serie A medför tio röster och aktie av serie B en röst.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler ska alla aktieägare ha företrädesrätt att teckna nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler i förhållande till den andel av aktiekapitalet som deras aktier utgör, oberoende av aktieslag (lika företrädesrätt).

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring i bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§ 6. Styrelse

Styrelsen ska bestå av 3 - 10 styrelseledamöter med 0 - 10 styrelsesuppleanter. Styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna väljs varje år på en årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 7. Revisorer

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses 1 - 2 revisorer och 0 - 2 revisorssuppleanter.

§ 8. Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse skett. Den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma. Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). För att erhålla rätten att deltaga på bolagsstämma krävs föranmälan enligt de instruktioner som föreligger vid kallning.

§ 9 Årsstämma

Årsstämma hålls årligen inom sex (6) månader efter varje räkenskapsårs utgång. På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av en eller två justeringsmän

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

5. Framläggande och godkännande av dagordning som framgår av kallelsen

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

7. Beslut a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor

10. Val av styrelse med eventuella suppleanter samt i förekommande fall revisor och revisorssuppleanter

11. Annat ärende, som ankommer på stämman att behandla enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 10 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

§ 11. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara 0101 - 1231.

Informationpolicy

IndoKina Ventures AB (publ) informationspolicy syftar till att säkerställa en god kvalité på såväl intern som extern information såväl att lagar, regler och avtal efterföljs. Bolaget avser i framtiden att ansöka om listning på en etablerad marknadsplats och har därför för avsikt att redan nu i högsta möjliga mån följa de krav som ställs vid en s.k. listning, samt följa övriga tillämpliga lagar och förordningar som gäller för publika aktiebolag i Sverige.

Bolaget skall lämna korrekt, relevant och tillförlitlig information samtidigt till alla sina aktieägare, kapitalmarknad, samhälle och media. Information som bedöms påverka värderingen av Bolagets aktie (kurspåverkande information) offentliggörs så att den snabbt och på ett icke diskriminerande sätt når allmänheten. Offentliggörande sker genom pressmeddelande som sänds samtidigt till etablerade nyhetsbyråer och dagstidningar. Samtidigt publiceras samma information på Bolagets hemsida.

Bolaget skall informera om viktiga händelser, kontinuerligt informera om den finansiella ställningen i Bolaget, skapa intresse för verksamheten och bygga upp ett förtroende för denna. Insynsregister förs av Bolaget, VD ansvarar för att denna uppdateras korrekt.

Personer med insynsställning införs i Bolagets loggbok. I denna loggbok införs även andra personer som har eller tar del av insiderinformation utan att uppfylla kravet på insynsställning. VD ansvarar för att loggboken uppdateras korrekt. 

The site an all its information belong to Indo Kina Ventures AB.
Design made by someone that have a great mind and clue over whats going on
Copyright 2017