Aktien och ägarförhållanden

Aktiekapitalet

Aktiekapitalet i IndoKina Ventures uppgår före Erbjudandet till 1 975 050 SEK fördelat på 39 501 aktier, envar med kvotvärde 50 SEK. Aktier finns utgivna av serie A och serie B. Varje A-aktie berättigar till tio (10) röster på bolagstämma och varje B-aktie till en (1) röst. Varje aktie äger lika rätt till Bolagets tillgångar, vinst och eventuella överskott i händelse av likvidation. Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom eller henne ägda och företrädda aktier utan begränsning i rösträtten. Det föreligger inga begränsningar i överlåtbarheten av IndoKina Ventures aktier.

Aktiekapitalets utveckling

Bolaget bildades den 1 december 2017 och hade vid den tidpunkten ett aktiekapital om 50 000 SEK fördelat på 1 000 aktier, envar med ett kvotvärde om 50 SEK. Den 1 februari 2018 genomfördes en emission om 21 501 aktier som ökade aktiekapitalet till 1 125 050 SEK. Därefter genomfördes en emission om 17 000 aktier den 27 mars 2018 som ökade aktiekapitalet till 1 975 050 SEK. Tabellen nedan redogör för aktiekapitalets utveckling sedan Bolagets bildande.

Ägarstruktur

IndoKina Ventures ägdes per dagen för Memorandumets avgivande till 58,5 procent av ExeoTech Invest AB (publ) med dotterbolag. Antalet aktieägare uppgick till fem (5). I nedanstående tabell redovisas aktieägare per den 15 maj 2018.

Upptagande till handel på BeQuoted:s OTC-lista

Bolaget har ansökt om listning av dess aktier på BeQuoted:s OTC-lista efter erbjudandet. Handeln i Bolagets aktier kan följas i realtid på http://www.bequoted.com/otc-listan/kurser/. Aktieägare, övriga aktörer på aktiemarknaden och allmänheten kan kostnadsfritt prenumerera på Bolagets pressmeddelanden och ekonomiska rapporter genom http://www.bequoted.com/.

Handelsplatsen BeQuoted OTC-lista

BeQuoted:s OTC-lista är en handelsplattform för handel i icke börsnoterade aktier. En investerare bör ha i åtanke att aktier som handlas på BeQuoted:s OTC-lista inte är börsnoterade och Bolaget därför inte omfattas av samma regelverk till skydd för aktieägare som börsnoterade bolag.

Utdelning och utdelningspolitik

Under de närmaste åren har IndoKina Ventures styrelse inte för avsikt att föreslå att utdelning lämnas. Först när vinst uppstår i samband med avyttring av portföljbolag kan utdelning lämnas.

Aktiebaserade incitamentsprogram

Bolaget har inga aktiebaseradincitamentsprogram

Personaloptioner och teckningsoptioner

Bolaget har inga utestående personaloptioner eller teckningsoptioner

Konvertibla skuldebrev

Bolaget har inga utestående konvertibla skuldebrev

The site an all its information belong to Indo Kina Ventures AB.
Design made by someone that have a great mind and clue over whats going on
Copyright 2017