DET HÄR ÄR INDO KINA VENTURES 

 IndoKina Ventures bildades januari 2018. Affärsidén är att investera i mindre onoterade bolag i Vietnam och Kambodja vars verksamhet är exponerad mot den snabbt växande privatkonsumtionen, turismen men även mot exportindustrin. för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare. IndoKina Ventures avser bygga upp och utveckla en investeringsportfölj om fem till tio bolag med en investeringshorisont på tre till fem år. Därefter skall bolagen vara mogna för att avyttras, noteras eller delas ut till IndoKina Ventures aktieägare. Även om IndoKina Ventures är ett ungt företag har personerna bakom bolaget många års erfarenheter från både finanssektorn och att operativt driva bolag i sydost Asien i ett flertal andra branscher. IndoKina Ventures verksamhet skall bedrivas med en begränsad organisation och kostnader. En erfaren styrelse och VD skall i samarbete med lokala rådgivare hantera verksamheten. IndoKina Ventures målsättning är att generera en hög och stabil avkastning till aktieägarna. Det mer precisa målet är satt till en genomsnittlig absolut totalavkastning, d v s tillväxt i substansvärde med hänsyn till utdelningar, om minst 20 procent per år.

The site an all its information belong to Indo Kina Ventures AB.
Design made by someone that have a great mind and clue over whats going on
Copyright 2017